Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UNLIMITED CREATIONS

Definities van de Algemene Voorwaarden

Unlimited Creations: ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82654204.
Opdrachtgever: is de afnemer van een product of dienst van Unlimited Creations.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Unlimited Creations. Unlimited Creations is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze algemene voorwaarden wordt via de website van Unlimited Creations gepubliceerd en bij verlenging van de overeenkomst ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn via de website van Unlimited Creations als pdf te downloaden.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

Door Unlimited Creations gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

Artikel 3 – Overeenkomsten

In de overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door Unlimited Creations aan de opdrachtgever te leveren product. In de overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata. In sommige gevallen dient de opdrachtgever informatie aan te leveren aan Unlimited Creations. Hiervoor wordt in de overeenkomst of per email een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de opdrachtgever op deze datum geen of onvoldoende informatie aan Unlimited Creations heeft geleverd, is Unlimited Creations gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.

Artikel 4 – Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien Unlimited Creations schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is Unlimited Creations gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Voorts is Unlimited Creations bevoegd om de prijzen jaarlijks te indexeren.

Artikel 5 – Levering

Het moment van levering is wanneer volgens Unlimited Creations aan alle technische eisen van de overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door Unlimited Creations en de opdrachtgever gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door Unlimited Creations erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.

Artikel 6 – Betaling

Unlimited Creations is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 100% bij verstrekking van de opdracht. Facturatie van support vindt plaats op basis van nacalculatie. Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn of haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, is Unlimited Creations gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen (overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten) en de opeisbare vordering te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Indien Unlimited Creations een gerechtelijke procedure aanhangig moet maken, is opdrachtgever ook aansprakelijk voor alle redelijke kosten die Unlimited Creations moeten maken, hieronder is inbegrepen het honorarium van de door Unlimited Creations ingeschakelde advocaat.

Artikel 7 – Opzegtermijn

U betaalt jaarlijks het bedrag welke gekoppeld zit aan uw gekozen pakket. Dit bedrag wordt jaarlijks voor een heel jaar vooruit gefactureerd, eventueel vermeerderd met aanvullende eenmalige kosten. De overeenkomst geldt minimaal voor de duur van 12 maanden en wordt hierna jaarlijks automatisch verlengd met nogmaals 12 maanden. Indien het contract niet wordt opgezegd 2 maanden voor het verstrijken van de contracttermijn. Opzegging kan schriftelijk plaatsvinden waarbij een email ook wordt geaccepteerd.

Artikel 8 – Meerwerk

Indien Unlimited Creations op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Unlimited Creations (€ 20,00 exclusief BTW per kwartier). Unlimited Creations is niet verplicht aan een dergelijk verzoek van opdrachtgever te voldoen. Unlimited Creations kan verlangen dat met betrekking tot de wijziging van de overeenkomst of meerwerk een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval Unlimited Creations en opdrachtgever een vaste prijs overeen zijn gekomen, zal Unlimited Creations opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden.

Artikel 9 - Buitensporig gebruik

Zodra sprake is van buitensporig gebruik, zal Unlimited Creations u hierover per email informeren. De extra bandbreedte welke verbruikt wordt, zal berekend worden en zal tegen een meerprijs in rekening worden gebracht in de maand welke volgt op de maand waar de bandbreedte allocatie overschreden is. Bij een buitensporige overschrijding van gebruikersruimte zal gekeken worden of een extra webruimte add-on van toepassing is om de extra gebruikte webruimte af te dekken. Wij zullen u hierover per e-mail informeren.

Artikel 10 - Back-up

Unlimited Creations voert dagelijks een back-up uit van de website. Indien de website niet beschikbaar is vanwege een fout of omstandigheid die aan Unlimited Creations dient te worden toegerekend, zal Unlimited Creations zorgdragen voor recovery van de website zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Artikel 11 – Helpdesk

Unlimited Creations beschikt over een helpdesk die door opdrachtgever kan worden benaderd als aanspreekpunt bij een storing die ertoe leidt dat de website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van een fout in de (programmatuur van de) website. Storingen kunnen worden gemeld per email. Indien de website onderdeel uitmaakt van een bedrijfskritisch proces, kunnen storingen eerst telefonisch worden gemeld waarna zo spoedig mogelijk ook de melding per email wordt gedaan. Afhankelijk van het abonnement, kan Unlimited Creations voor het verlenen van support kosten in rekening brengen. Unlimited Creations beschikt over helpdeskmedewerkers met een adequaat niveau van deskundigheid en ervaring.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht  is een product van:

Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van Unlimited Creations worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van Unlimited Creations. De opdrachtgever krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Creations niet overdraagbaar. Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van Unlimited Creations. Dit houdt in dat de opdrachtgever eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren. Unlimited Creations behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. Opdrachtgever verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepaalde tijd. Dit vrijwaart opdrachtgever van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdracht gevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in de overeenkomst. Door middel van een akte van overdracht kan Unlimited Creations de auteursrechten overdragen aan de opdrachtgever. Hiervoor mag Unlimited Creations een nader te bepalen bedrag aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Unlimited Creations is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Unlimited Creations is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van Unlimited Creations of door Unlimited Creations geleverde producten en diensten. Unlimited Creations kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de opdrachtgever. Unlimited Creations is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. Opdrachtgever vrijwaart Unlimited Creations en zijn medewerkers voor aanspraken van derden tot vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van door) Unlimited Creations geleverde producten en diensten. Indien Unlimited Creations aansprakelijk zou zijn, is Unlimited Creations uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst nooit gehouden om meer dan het factuurbedrag te vergoeden.

Artikel 14 – Retentierecht

Alle producten blijven eigendom van Unlimited Creations totdat het volledige factuur bedrag betaald is door opdrachtgever, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Unlimited Creations is gerechtigd het retentierecht (artikel 3:290 e.v. BW) toe te passen indien er niet volledig betaald wordt binnen de afgesproken termijn.

Artikel 15 – Derden

Opdrachtgever zal zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Opdrachtgever zal de rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten) van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever vrijwaart Unlimited Creations tegen vorderingen van derden in verband met een schending of dreigende schending. Opdrachtgever zal Unlimited Creations in voorkomende gevallen schadeloosstellen voor alle schade en kosten die door Unlimited Creations wordt geleden en worden gemaakt.

Artikel 16 - Informatie verantwoordelijkheid

Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie welke is geplaatst door opdrachtgever of Unlimited Creations op de website. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van Unlimited Creations. Opdrachtgever zal direct op eerste verzoek van Unlimited Creations informatie (laten) verwijderen met betrekking tot de website in geval van schending of dreigende schending van het hiervoor onder 11 bepaalde.

Artikel 17 - Notice and Take Down

Onverminderd het onder 11 en 16 bepaalde, is Unlimited Creations gerechtigd om informatie die is geplaatst op de website te (laten) verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van het hiervoor onder 11 bepaalde. Unlimited Creations is alsdan ook bevoegd om opdrachtgever de toegang tot het platform en netwerk te ontzeggen (“Notice and Take Down”). Unlimited Creations is ook gerechtigd om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten. Unlimited Creations is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van de Notice and Take Down.

Artikel 18 – Wanbetaling

In geval van wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, beëindiging van de onderneming, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Unlimited Creations, heeft Unlimited Creations het recht haar diensten op te schorten waardoor de geleverde diensten en/of producten kunnen worden uitgeschakeld. Ook zal Unlimited Creations alsdan geen back-up's maken en is opdrachtgever uitgesloten van ondersteuning. Unlimited Creations heeft naast opschorting van haar dienstverlening het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) buiten rechte te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ontstaat.

Artikel 19 - Aanpassing door derden

Unlimited Creations is niet aansprakelijk voor aanpassingen die derden doen aan de website door middel van verkregen (al dan niet met toestemming van opdrachtgever) inlog-gegevens. Kosten voor het herstellen en terugplaatsen van de website of een deel daarvan, naar aanleiding van deze wijzigingen, zullen tegen het standaard uurtarief exclusief BTW (€ 80,00) van Unlimited Creations verrekend en gefactureerd worden. In een dergelijk geval kan opdrachtgever ook geen beroep doen op ongebruikte uren voor technische ondersteuning, indien opdrachtgever het laten bouwen-abonnement heeft afgenomen.

Artikel 20 – Beëindiging

Onverminderd alle andere rechten mag Unlimited Creations uw rechten uit hoofde van deze overeenkomst te allen tijde beëindigen indien u, volgens Unlimited Creations, de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft. Indien sprake is van een beëindiging waarbij opdrachtgever haar verplichtingen jegens Unlimited Creations correct is nagekomen, zullen partijen nadere afspraken maken over een exit-regeling en overdracht van bestanden aan een derde.

Wilt u meer informatie over onze Privacy Beleid, Disclaimer of Cookieverklaring?